Raise bude v tomto pípad považován za call (raise je minimáln dvojnásobek pedcházející ástky).
V pípad postupky (straight barvy (flush postupky v barv (royal a straight flush) a full house se kicker nevyskytuje, rozhoduje nejvyí karta v kombinaci.Žádné karty v ruce a pti karet na ps lotterie sparne stole Kicker Kicker je karta, která rozhoduje o vítzi, jestliže má hrá/-i a dealer stejnou vherní kombinaci.Pokud si hrá vsadí mimo poadí, sázka zstává, v sázení se pokrauje dále ve správném poadí a vsazené žetony se nevracejí.S kickerem se setkáte, pokud máte v ruce tveici (four of a kind trojici (three of a kind dva páry (two casino merkur gambling hall münchen pair pár (pair) nebo pouze vysokou kartu (high card).Pokud hrá své karty zahodí, dealer je nekontroluje, pouze vezme sázku.Pokud se vak hrá rozhodne vrátit se do 120 minut zpt ke stolu, je povinen zaínat se stejnm množstvím žeton, se kterm stl opoutl.Vherní kombinace (od nejvyí) Royal Flush (sestava karet 10 J Q K A od stejné barvy) Straight Flush (jakákoliv postupka stejné barvy) Quads (jakékoliv tyi karty stejné barvy) Full house (jedna dvojice a jedna trojice) Flush (pt rznch karet stejné barva) Straight (jakákoliv postupka bez ohledu na barvu) Trojice (Trips) (jakékoliv.Žetony nejvyí hodnoty musí bt umístny vpedu nebo na ostatních žetony niží hodnoty.V pípad, že je jako vítzné oznaené íslo 0, vechny žetovy vsazené na vlastnosti ísel prohrávají.Pokud jsou karty hráe vyí než karty banku, budou vechny pozice Flop, Turn a River vyplaceny v pomru 1:1.Hrái si nesmjí mezi sebou pjovat žetony ani je bhem hry stahovat ze stolu.Je vyrobena ze dvou hlavních ástí, pevné netoivé hluboké mísy a pohyblivého rotujicího cylindru ( separátoru, talíe ) V otáivé ásti je 37 drážek ( jamek, dolík, zarážek, chlívk ).
Flop (ve stejné vi jako Ante).
Pi poruení pravidel pi turnaji má manager právo uložit 10 minut sit-out.
Dále na ísla v prvním, druhém a tetím tuctu, a první, druhé a tetí kolon.Pokud hrá vsadí žeton vyí hodnoty než je souasná motorola g6 plus sim karte einlegen sázka bez zetelného oznámení raise, re-raise, je sázka považována za call a zbytek žeton je hrái vrácen.Pokud bhem hry zvedne hrá karty ze stolu a podívá se na n zpsobem, z nhož je pravdpodobné, že je mohli vidt i ostatní hrái, jsou jeho karty automaticky fold.Pokud je dalí kartou dealera 10 nebo kterákoli figurová karta, hrá vyhrává v pomru 1:1.Maximální poet hrá u stolu je 6, minimální sázka na íselné kombinace je 10,- K a maximální sázka na vnjí vlastnosti.000,-.Hraje se vždy s balíkem 52 karet ve tyech barvách: kíže (clubs káry (diamonds srdce (hearts piky (spades) v hodnotách eso (Ace král (King královna (Queen kluk (Jack 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Typy sázek: sázka na jedno íslo (straight up) vyplácí se 35:1 sázka na dv ísla (split) vyplácí se 17:1 sázka na 3 ísla (street) vyplácí se 11:1 sázka na 4 ísla (corner) vyplácí se 8:1 sázka na 6 ísel (sixline) vyplácí se 5:1 sázka.
5.000 K, u 25/50 min.